Tag: loại ticket

Thiết lập loại ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Người dùng có thể thiết lập nhiều loại ticket, tùy thuộc theo nhu cầu đơn vị công ty mình. Ví dụ: Các công ty bán phần mềm có các loại ticket như: cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng, gia hạn phần mềm,… Mỗi một loại ticket ứng với một nhóm hỗ trợ mặc […]