Tag: lọc automation

Thêm mới, sửa, xóa, lọc và tìm kiếm Automation
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Định nghĩa: Module Automation (Cài đặt tự động) là module giúp người dùng thiết lập các hành động, sự kiện như sinh nhật khách hàng, thêm mới khách hàng,… sẽ tự động gửi email/sms/thông báo tới khách hàng hoặc liên hệ của khách hàng, CSH khách hàng, nhân viên, phòng ban trong công ty. Người […]