Tag: Thiết lập danh mục

Nguyên nhân

Thiết lập các nguyên nhân liên quan đến những lần thất bại của cơ hội. Khi cơ hội của một khách hàng ở giai đoạn thất bại, phần mềm sẽ tự động hiển thị các nguyên nhân thất bại, từ đó người dùng có thể kiểm soát được tỷ lệ thất bại và có các […]

Trạng thái duyệt

Trạng thái duyệt : Là thứ tự từng bước mà người dùng thiết lập và phần quyền cho từng người. Ai được phân quyền mới được phép vào duyệt trạng thái đó. Trạng thái duyệt được coi giống như một chữ kí, xác nhận rằng phiếu nhập, phiếu xuất hay hợp đồng bán ra đó […]

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá)

Mẫu báo cáo( Mẫu in hợp đồng báo giá): Cho phép khách hàng tự tạo các mẫu báo cáo theo ý muốn và tải lên phần mềm nhằm mục đích in báo giá hoặc hợp đồng Để thêm mới mẫu báo cáo: Chọn  -> Chọn Danh mục -> Chọn Mẫu báo cáo -> Chọn Thêm mới: […]

Phân cấp khách hàng

Tính năng phân cấp khách hàng để phân loại khách hàng theo cấp bậc khác nhau để khi mua hàng được hưởng ưu đãi, chiết khấu của phân cấp đã thiết lập Thiết lập phân cấp khách hàng Mở rộng  – Danh mục – Phân cấp khách hàng – Tich để sửa loại phân cấp theo doanh […]

Vị trí địa lý

Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới Thêm mới vị trí địa lý Mở rộng  – Danh mục – Vị trí địa lý – Thêm mới – Màn hình thêm mới vị trí địa lý hiển thị. Điền […]

Trạng thái hợp đồng

Định nghĩa các trạng thái hợp đồng. Tùy thuộc vào từng trạng thái hợp mà có tính toán hoặc không tính toán công nợ cho khách hàng. Thêm mới trạng thái hợp đồng Mở rộng  – Danh mục – Trạng thái hợp đồng – Thêm mới – Màn hình thêm mới trạng thái hợp đồng hiển […]

Nhóm lịch chăm sóc khách hàng

Có một kịch bản chăm sóc khách hàng với từng đối tượng khách hàng sẽ nâng cao quá trình tương tác với khách hàng. Để giúp người dùng tiết kiệm thời gian, phần mềm CRMVIET cho phép người dùng tạo các nhóm lịch chăm sóc khách hàng với các lịch chăm sóc khách hàng tự […]

Lịch chăm sóc khách hàng

Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch (công việc) tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn. […]

Nhóm – Loại khách hàng ( Thêm, sửa, xóa)

Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng. Thêm mới nhóm – loại khách hàng: Thêm […]

Loại hợp đồng

Định nghĩa các loại hợp đồng có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hợp đồng. Thêm mới loại hợp đồng Mở rộng  – Danh mục – Loại hợp đồng – Thêm mới – Màn hình thêm mới loại hợp đồng hiển thị. Điền […]

Loại giao dịch

Định nghĩa các loại giao dịch ( công việc ) có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch ( công việc ). Thêm mới loại giao dịch Mở rộng  – Danh mục – Loại giao dịch – Thêm mới – Màn hinh […]

Loại hàng hóa

Định nghĩa các loại hàng hóa có trên hệ thống. Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại hàng hóa. Thêm mới loại hàng hóa Mở rộng  – Danh mục – Loại hàng hóa – Thêm mới – Màn hình thêm mới loại hàng hóa hiển thị. Điền […]