Tag: tìm kiếm ticket

Lọc và tìm kiếm ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Lọc và tìm kiếm ticket là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các ticket đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm vào các ô tìm kiếm rồi bấm nút “Tìm kiếm”. Cách lọc và tìm kiếm ticket Bước 1: Vào module Ticket Bước 2: Tại màn ticket […]