Tag: Tìm Kiếm

Search Khách Hàng (Tìm Kiếm ,Lọc )
Danh mục:

Chức năng tìm kiếm khách hàng giúp người dùng có thể tìm kiếm , hiển thị ra thông tin  khách hàng mà người sử dụng muốn xem . Trong màn hình  ” tiêu chí lọc khách hàng ” , người dùng có thể tìm kiếm theo tiêu chí sau: mã khách hàng, tên khách hàng, chủ […]