Định nghĩa

Tags là số nhận dạng duy nhất có thể được liên kết với bản ghi CRM của bạn để tìm kiếm, phân loại, lọc và phân đoạn bản ghi theo cách hiệu quả hơn. Nó thường giống như thêm từ khóa hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào vào bất kỳ bản ghi nào trong CRM. Ví dụ: có thể có vài khách hàng tiềm năng trong tài khoản CRM của bạn yêu cầu mức độ ưu tiên cao. Bạn có thể gắn thẻ các Khách hàng tiềm năng này là Quan trọng để bạn có thể dễ dàng lọc chúng từ các Khách hàng tiềm năng khác trong tài khoản CRM của mình.

Tags trong CRM dành riêng cho từng module. Bạn có thể thêm các tags duy nhất cho mỗi module dựa trên các yêu cầu của bạn. Ngoài ra, tags thường được công khai và có thể được truy cập bởi tất cả người dùng CRM.

Để quản lý tags: Người dùng vào module Tiềm năng -> Kích vào thông tin của các module -> dưới mỗi tên có phần để tags thông tin

Thêm mới tags

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm > Chọn Tiềm năng

Bước 2: Chọn khách hàng muốn gắn tags

Bước 3: Chọn “Thêm tag” trong chi tiết khách hàng

Hình 1

Bước 4: Nhập thông tin tags > chọn Lưu để lưu thông tin hoặc Hủy để hủy . Hình 2

Hình 2

Lưu ý: Với mỗi khách hàng chỉ được thêm tối đa 10 tag. Mỗi tag chỉ được ghi thông tin tối đa 25 kí tự 

  • Xóa tags:

Người dùng có thể xóa các tags không cần thiết của một khách hàng trên hệ thống bằng cách:

  1. Đăng nhập vào phần mềm > Vào chi tiết của khách hàng cần xóa tags
  2. Chọn   tại tags muốn xóa > Chọn  vào tags muốn xóa > Chọn Save để Lưu hoặc Cancel để Hủy xóa tags