Tài liệu đính kèm trong giao dịch: cho phép người dùng tải lên các file dữ liệu dạng ảnh, excel, word, liên quan đến thông tin khách hàng, doanh nghiệp

Người dùng có thể thêm nhiều tài liệu trong một giao dịch

Thêm mới tài liệu:

Chọn File -> Chọn file muốn tải lên -> Chọn Lưu

Tài liệu đính kèm trong giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.