Tài liệu trong hợp đồng: Cung cấp những tài liệu có liên quan đến hợp đồng, có thể là ảnh, file excel, word, pdf…

Để thêm tài liệu trong hợp đồng cho một khách hàng cụ thể:

Ở phần các bảng trong chi tiết hợp đồng -> Chọn Tài liệu -> Chọn Upload file:

Tài liệu trong hợp đồng

Chọn File tài liệu và điền tiêu đề, mô tả -> Chọn Lưu để lưu tài liệu hoặc chọn Trở về để không tải tài liệu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.