Tham số điểm thưởng là thiết lập các tham số điểm thưởng liên quan đến tặng điểm thưởng cho khách hàng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng : thiết lập tham số điểm thưởng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.