Tham số điểm thưởng là thiết lập các tham số điểm thưởng liên quan đến tặng điểm thưởng cho khách hàng khi khách hàng có ký kết hợp đồng và quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giảm trừ tiền cho khách hàng khi mua hàng.

  • Thiết lập tham số điểm thưởng

Mở rộng  –  Quản trị – Tham số điểm thưởng – Thiết lập

Theo như thiết lập tham số điểm thưởng, hợp đồng có giá trị  1.000.000 VNĐ sẽ được 1 điểm. 1 điểm quy đổi được 1.000 VNĐ, có tối thiểu 5 điểm mới được đổi thưởng, từ lần mua hàng thứ 2 nếu thỏa mãn yêu cầu sẽ được đổi thưởng.

Ví dụ: Khách hàng A lần 1  mua hàng với giá trị 2.500.000 VNĐ quy đổi được 2 điểm, chưa đủ tối thiểu 5 điểm để đổi thưởng. Khách hàng A mua lần 2 với giá trị 3.500.000 VNĐ quy đổi được 3 điểm, tổng số điểm hiện có là 5 điểm. Khi mua lần 3 nếu muốn đổi thưởng khách hàng A sẽ được quy đổi ra tiền mặt trừ trực tiếp trong  số tiền phải trả của hợp đồng 3

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.