Để sử dụng được mailchimp, mail amazon người dùng cần phải thiết lập tham số. Các tham số sẽ được lấy khi tạo tài khoản mailchimp hoặc tài khoản email amazon

  • Thiết lập tham số gửi email Amazon / Mailchimp

Bước 1: Vào Marketing->Email->Thiết lập Amazon/ Mailchimp

Bước 2: Màn hình hiển thị :

Để lấy API Key của Mailchimp, ở tài khoản mailchimp -> Chọn Account -> Chọn Extras -> Chọn API Key -> Chọn Create a key -> Copy key và paste vào phần mềm CRMVIET.

Bấm Cập nhật để hoàn thành

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.