Tham số hệ thống là nơi thiết lập các tham số dùng trong cả hệ thống: email, mã khách hàng, số ngày nhắc hết hạn hợp đồng, số ngày nhắc sinh nhật.