Thanh toán nhanh trong hợp đồng là tính năng khi thêm mới hợp đồng thành công sẽ tự động thanh toán 100 % giá trị hợp đồng. Hiển thị đang mặc định loại thanh toán theo tiền mặt, người dùng có thể chọn lại loại thanh toán phù hợp.

  • Thiết lập thanh toán nhanh

Cài đặt  – Thiết lập quy trình – Tích thanh toán nhanh ( hợp đồng ) – Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.