Thanh toán trong quỹ: Ghi lại tất cả những phiếu thu và nhận chuyển khoản trên hệ thống. Ở danh sách thanh toán, người dùng sẽ biết được thông tin của các phiếu thanh toán, trạng thái thanh toán, nhân viên thanh toán, số tiền thanh toán, ngày thanh toán, khách hàng, hợp đồng

  • Lọc thanh toán

Người dùng có thể tìm kiếm thanh toán theo một hoặc nhiều tiêu chí: tên khách hàng, tên hợp đồng, nhân viên thanh toán, ghi chú, trạng thái, thời gian -> Chọn Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.