Tính năng thêm mới hàng hóa giúp cho người dùng lưu trữ thông tin chi tiết về hàng hóa vào phần mềm. Khi tạo các đơn hàng, báo giá hay hợp đồng, người dùng chỉ cần chọn hàng hóa đã có sẵn trên hệ thống mà không phải nhập lại hàng hóa

  • Thêm mới hàng hóa

Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Chọn Thêm mới

Thêm các thông tin chi tiết về hàng hóa, các trường có (*) là các trường bắt buộc -> Chọn Lưu để lưu thông tin

Thêm mới hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.