Đối với nhân viên Marketing, để đạt được hiệu quả cao nhất công việc của mình thì cần phải dựng lên những chiến dịch cụ thể.  “Thêm mới chiến dịch” sẽ giúp nhân viên lưu trữ lại những thông tin mô tả , mục tiêu thực hiện chiến dịch,quản lí lượng khách hàng tham gia, thống kê những khoản chi, và doanh thu từ chiến dịch. Module này sẽ giúp người dùng rất nhiều trong việc tổng kết, đánh giá chất lượng chiến dịch, để từ đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho chiến dịch sắp tới.

  • Thêm mới chiến dịch

Marketing -> Chiến dịch -> Thêm mới -> Nhập các thông tin bắt buộc (*) -> Lưu.

  • Thêm mới khách hàng vào chiến dịch

Nhấn vào xem chi tiết chiến dịch -> Thêm khách hàng -> Tích chọn khách hàng -> Chọn khách hàng.

Tại màn hình chọn khách hàng tham gia chiến dịch, người dùng có thể lọc chọn những khách hàng theo từng nhóm khách hàng (mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng,khác), hoặc có thể chọn khách hàng theo nhóm khách hàng chiến dịch mà bạn đã tạo nhóm trong module “Nhóm khách hàng”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.