Với tính năng Thêm mới giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng

Một giao dịch có thể thêm cho nhiều khách hàng

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Giao dịch với khách hàng

B2: Chọn Thêm mới:

Thêm mới giao dịch

  • Nếu khách hàng đã có trong phần mềm -> Chọn Khách hàng
  • Nếu Khách hàng chưa có trong phần mềm -> người dùng chọn Thêm mới ở phần chọn khách hàng. Khi giao dịch được tạo thì khách hàng sẽ được thêm mới ở module khách hàng
  • Nếu giao việc cho bản thân người tạo thì không cần chọn khách hàng

B3: Chọn Lưu để lưu thông tin giao dịch hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ