Đơn hàng không tính công nợ với khách hàng, hợp đồng có tính công nợ với khách hàng.

  • Thêm mới hợp đồng

Để thêm mới hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Thêm mới – Chọn khách hàng, điền các trường bắt buộc (*)  – Nhấn lưu

Lưu ý: Trong hợp đồng có thể chọn hàng hóa hoặc không chọn hàng hóa.

Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày hiệu lực phải theo định dạng: dd/mm/yyyy giờ:phút. Ví dụ 22/12/2017 15:39

Ngày thanh toán: định dạng dd/mm/yyyy

Doanh số tính cho có thể tính cho chủ sở hữu hợp đồng, hoặc nhân viên được chia sẻ khách hàng hoặc chủ sở hữu khách hàng. Hiện tại mặc định doanh thu tính cho chủ sở hữu hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.