Module khách hàng  giúp người dùng quản lý  các thông tin của khách hàng , doanh nghiệp .

1.Thêm mới khách hàng

Cho phép người dùng có thể thêm một hoặc nhiều khách hàng vào hệ thống.

Có 2 cách để thêm  mới Khách hàng :

Cách 1:

Sau khi thực hiện “Khách Hàng” trên Menu. Người dùng sử dụng nút “Thêm mới”. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ bật lên “Thêm khách hàng mới” ở dưới cùng bên dưới:

Sau đó người dùng nhập đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết vào hình thức trên ô, và ấn nút Lưu để lưu thông tin nhập hàng của khách hàng thông tin.

Cách 2: 

Người dùng chọn ”  Khách hàng  ” trên menu, sau đó kích hoạt và   chọn ” Thêm mới khách hàng  “, hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Thêm  mới thông tin khách hàng ” dưới dạng hình ảnh sau:

Sau đó người dùng nhập đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết vào màn hình, và ấn nút Lưu để lưu thông tin  của khách hàng vừa nhập.

2. Sửa khách hàng

Cho phép người dùng sửa, hoặc update thêm  thông tin các khách hàng.

Cách thực hiện  : Để sửa thông tin của khách hàng ,người dùng nhấp chọn vào Tên Khách Hàng cần sửa ( Hoặc chọn nút trên dòng khách hàng tương ứng ) . Nhấn nút sửa trên màn hình .

Nhập các thông tin cần sửa và Ấn nút  để lưu lại thông tin khách hàng .

3.Xóa khách hàng 

Cho phép người dùng xóa một hoặc nhiều khách hàng ra khỏi hệ thống.

Xóa 1 khách hàng :   Người dùng kích chuột vào nút  cạnh mã khách hàng cần xóa rồi chọn  ” Sửa khách hàng ”  thì sẽ hiển thị màn hình dưới đây :

Người dùng xác nhận xóa bằng cách ấn vào  để xóa khách hàng ra khỏi hệ thống .

Xóa nhiều khách hàng : Người dùng kích chọn vào ô  cạnh Mã khách hàng  cần xóa sau đó chọn   rồi chọn ” Xóa khách hàng ”  như hình dưới :

Sau khi ấn nút ” Xóa khách hàng ” thì sẽ hiển thị màn hình sau rồi chọn nút “Xóa

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào mà bạn  gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!