Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể tích chọn “Liên hệ chính” là người liên lạc nhiều nhất.

Có 2 cách để thêm liên hệ:

Cách 1: Thêm Liên hệ ở module Bán hàng:

Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn Thêm mới:

Thêm mới liên hệ

Thêm các thông tin cần thiết của người liên hệ và chọn khách hàng.

Nhấn Lưu để lưu liên hệ hoặc nhấn Trở về để không lưu liên hệ và trở về trang trước.

Cách 2: Thêm Liên hệ ở module Khách hàng của một khách hàng cụ thể:

Ở phần thông tin của một khách hàng cụ thể -> Chọn Liên hệ -> Chọn Thêm mới để thêm thông tin của liên hệ.

Thêm mới liên hệ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ