THÊM NHÂN VIÊN:

Thêm mới nhân viên là chức năng tạo tài khoản cho các nhân viên, giúp nhân viên đăng nhập được vào hệ thống.

Các bước thêm mới nhân viên như sau:

  • Bước 1: Người dùng vào chức năng nhân viên.

  • Bước 2: Tại giao diện click vào button thêm mới.

  • Bước 3: Hiển thị giao diện thêm mới cho người dùng. Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc như: tên đăng nhập, mật khẩu, tên người dùng, phòng ban, các trường khách có thể nhập hoặc không.
  • Bước 4: Click vào button Lưu.

Thông tin nhân viên vừa rồi đã được lưu lại tại danh sách nhân viên.

Sau khi thêm mới nhân viên, admin cần phân quyền cho nhân viên để nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm.

SỬA NHÂN VIÊN:

  • Bước 1: Tại danh sách nhân viên -> Click vào hành động sửa tại nhân viên mong muốn.

  • Bước 2: Tại giao diện sửa người dùng tiến hành nhập đầy đủ thông tin mong muốn.
  • Bước 3: Click vào button cập nhật.

Thông báo cập nhật thành công. Nhân viên được cập nhật theo đúng ý muốn của người dùng.

XÓA NHÂN VIÊN:

Chức năng xóa chỉ cho phép người dùng xóa những nhân viên có chức vụ là chỉ nhóm của phòng ban hoặc những nhân viên bình thường trong phòng ban hay công ty. Không thể xóa được nhân viên là chủ nhóm của công ty.

Các bước thực hiện xóa như sau:

  • Bước 1: Click vào hành động sửa tại nhân viên muốn xóa.

  • Bước 2: Tại giao diện chính click vào button Xóa.

  • Bước 3: Màn hình hiển thị thông báo xác nhận xóa

Nếu muốn xóa click vào button Có nếu không muốn  click vào button không.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.