Thêm mới Chuyển khoản

  • Bước 1: Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Chuyển khoản

 

  • Bước 2: Tại màn hình Thu/Chi ngân hàng, Người dùng chọn Chuyển khoản để mở cửa sổ thêm mới

 

  • Bước 3: Tại màn hình Thêm mới chuyển khoản Ngân hàng, người dùng điền thông tin cơ bản của Chuyển khoản và chọn đối tượng Khách hàng/Nhà cung cấp/ Nhân viên .. tương ứng và nhấn Lưu

 

Sửa Chuyển khoản

  • Bước 1: Tại màn hình chính Thu/Chi Ngân hàng, người dùng chọn Sửa tại bản ghi muốn Chỉnh sửa.

 

  • Bước 2: Tại màn hình Sửa Chuyển khoản Ngân hàng, Người dùng điền thông tin chỉnh sửa cần thiết và nhấn Lưu

 

  • Lưu ý:

+ Bản ghi có trạng thái là Đã xác nhận chỉ có thể chỉnh sửa Số chứng từ còn các trường khác không thể chỉnh sửa nữa

+ Bản ghi có trạng thái Chưa xác nhận không thể chỉnh sửa được số tiền

Xóa chuyển khoản

  • Bước 1: Tại màn hình chính Thu/Chi Ngân hàng, người dùng chọn Sửa tại bản ghi muốn Xóa.

 

  • Bước 2: Tại màn hình Sửa Chuyển khoản Ngân hàng, người dùng chọn Xóa . Tại cửa sổ Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.