Công việc phụ trong dự án là những công việc phát sinh trong công việc chính, thường là những công việc do người đánh giá mức độ hoàn thành công việc tạo ra nhằm sửa đổi, khắc phụ những lỗi chưa hoàn thiện của công việc chính.

Thêm mới công việc phụ

Bước 1: Quản trị => Dự án

Bước 2: Tại giao diện Dự án, click vào tên dự án muốn thêm công việc phụ

Bước 3: Tại màn chi tiết dự án, click vào công việc trong dự án muốn thêm công việc phụ

Bước 4: Click vào Bánh răng => Chọn “Thêm công việc phụ”

Bước 5: Popup “Thêm công việc phụ” hiển thị, người dùng đặt tên tiêu đề, điền thông tin các trường => Bấm “Lưu”

 

Lưu ý: Công việc phụ khi thêm mới sẽ được hiển thị ở màn hình danh sách công việc cùng công việc chính. Công việc chính có chữ màu xanh dương, công việc phụ có màu xanh lá.

Sửa công việc phụ

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án, nhấn chuột vào công việc phụ muốn sửa, chọn button “Sửa” phía dưới

Bước 2: Popup “Sửa công việc” hiển thị => Cập nhật lại thông tin các trường cần thay đổi => Bấm “Lưu”

Cách 2:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án, nhấn vào tên công việc phụ muốn chỉnh sửa:

Bước 2: Tại màn chi tiết công việc phụ hiển thị => Bấm “Sửa”

Bước 3: Popup “Sửa công việc” hiển thị => Cập nhật lại thông tin các trường cần thay đổi => Bấm “Lưu”

Xóa công việc phụ

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án => Nhấn chuột vào công việc phụ muốn xóa => Chọn button “Xóa” phía dưới:

Bước 2: Popup Xóa công việc phụ hiển thị => Chọn “Xóa”

 

Cách 2:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Dự án => Click vào tên công việc phụ muốn xóa

 

 

 

Bước 2: Màn hình chi tiết công việc phụ hiển thị => Click Bánh răng => Click “Xóa”

 

Bước 3: Popup xác nhận Xóa công việc phụ hiển thị => Chọn “Xóa” để xóa công việc phụ đã chọn