Mỗi hàng hóa có một giá nhập khác nhau khi có hàng hóa mới sẽ thực hiện thêm mới giá nhập hàng hóa để phục vụ cho những lần nhập tiếp theo.

 • Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> chọn Giá nhập hàng hóa

1. Thêm mới giá nhập hàng hóa

 • Bước 2: Click vào button Thêm mới

 • Bước 3: Tại giao diện thêm mới: Chọn nhà cung cấp và hàng hóa
 • Bước 4: Click vào button Lưu

Thông báo thêm mới thành công. Giá nhập vừa thêm hiển thị trong danh sách.

2. Sửa giá nhập hàng hóa

 • Bước 2: Tại màn hình danh sách click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
 • Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin như người dùng mong muốn.
 • Bước 4: Sau khi sửa thông tin xong -> click button Cập nhật.

 • Bước 5: Sau khi cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo mong muốn người dùng.

3. Xóa giá nhập hàng hóa

 • Bước 2: Tại màn hình danh sách click vào hành động Sửa tại các hàng hóa mong muốn.
 • Bước 3: Click button Xóa.
 • Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa. Nếu muốn xóa giái nhập hàng ra khỏi hệ thống -> click Xóa. Nếu không muốn xóa Click Trở về.

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.