Phiếu thu là minh chứng ghi lại tất các các khoản thu của của nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng giúp cho kế toán dễ dàng quản lý mọi thu/ chi với doanh nghiệp.

Dưới đây là các bước thao tác thêm mới, sửa, xóa phiếu thu:

Bước 1: Vào module Kế toán -> Chọn Phiếu thu

1. Thêm mới phiếu thu

Bước 2: Click vào button Thêm mới

Bước 3: Tại giao diện thêm mới, người dùng nhập và chọn các thông tin mong muốn:

Người dùng có thể chọn người nộp là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc người khác.

Chọn trạng thái của sổ quỹ: Nếu ở trạng thái Chưa xác nhận thì giá trị của sổ quỹ không thay đổi. Nếu ở trạng thái Đã xác nhận thì giá trị sổ quỹ được cộng thêm giá trị của phiếu thu.

Bước 4: Click vào button Lưu

2. Sửa phiếu thu

Bước 2: Click vào số phiếu tương ứng với phiếu thu muốn sửa

Bước 3: Nhập thông tin muốn sửa -> click vào button Cập nhật

3. Xóa phiếu thu

Bước 2: Tương tự khi sửa

Bước 3: Click vào button Xóa

Bước 4: Màn hình hiển thị xác nhận xóa, nếu muốn xóa click vào button , nếu không muốn xóa click vào button Không

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.