Mỗi sản phẩm bán ra đều được bảo hành trong một khoảng thời gian nhất định, vậy mỗi sản phầm bán ra thì một sản phẩm được bảo hành sẽ được thêm vào hệ thống.

 • Bước 1: Vào chức năng Sản phẩm -> Sản phẩm bảo hành

1. Thêm mới sản phẩm bảo hành

 • Bước 2: Click vào button Thêm mới

 • Bước 3: Nhập được đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc như tên giao dịch, chọn hàng hóa, và nhập các thông tin khác
 • Bước 4: Click button Lưu

 • Bước 5: Sản phẩm bảo hành vừa mới thêm vào được hiện thị trên đầu danh sách sản phầm bảo hành.

2. Sửa sản phẩm bảo hành

 • Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa -> click vào button Sửa
 • Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin mà người dùng muốn sửa
 • Bước 4: Click vào button Cập nhật

Sau khi click vào button Cập nhật mọi thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

3. Xóa sản phẩm bảo hành

 • Bước 2: Click vào một sản phẩm mà người dùng muốn sửa
 • Bước 3: Click vào button Sửa

 • Bước 4: Click vào button Xóa
 • Bước 5: Màn hình hiển thị xác nhận xóa. Nếu muốn xóa thì click button Xóa, nếu không thì click button Trở về

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.