Thêm mới Sổ quỹ

Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Sổ quỹ

Tại màn hình Sổ quỹ người dùng chọn Thêm mới. Tại màn hình Thêm mới, người dùng điền thông tin Sổ quỹ, chọn Người dùng quản lý nếu có và nhấn Lưu

 

 

Sửa sổ quỹ

Tại màn hình danh mục Sổ quỹ, người dùng chọn Sửa tại bản ghi muốn chỉnh sửa

Tại màn Sửa Sổ quỹ tiền mặt, người dùng chỉnh sửa thông tin Sổ quỹ và nhấn Cập nhật để lưu tác vụ

 

Xóa Sổ quỹ

Tại màn hình danh mục Sổ quỹ, người dùng chọn Sửa tại bản ghi muốn Xóa

 

Tại màn Sửa sổ quỹ tiền mặt, người dùng nhấn button Xóa. Sau đó  tại cửa sổ xác nhận, người dùng chọn Có để xóa Sổ quỹ đã chọn

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.