Loại câu hỏi là module dùng để phân loại các câu hỏi với nhau, mỗi câu hỏi có thể nằm trong nhiều loại câu hỏi. Trong module Loại cơ hỏi có các chức năng cơ bản: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm. Để thêm mới, sửa, xóa loại câu hỏi, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Loại câu hỏi

1. Thêm mới loại câu hỏi

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết và nhấn nút Thêm mới

2. Sửa loại câu hỏi

  • Cách 1:

Bước 2: Nhấn Sửa tương ứng với loại câu hỏi muốn sửa

Bước 3: Nhập các thông tin muốn thay đổi và nhấn nút Cập nhật

  • Cách 2:

Bước 2: Nhấn Chi tiết tương ứng với loại câu hỏi muốn sửa

Bước 3: Nhấn nút Sửa

Bước 4: Nhập các thông tin muốn thay đổi và nhấn nút Cập nhật (tương tự bước 3 cách 1)

3. Xóa loại câu hỏi

Bước 2: Tích ô tương ứng với loại câu hỏi muốn xóa

Bước 3: Nhấn nút Xóa

Bước 4: Nhấn chọn xác nhận Xóa nếu muốn xóa, nhấn Không nếu không muốn xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.