1. Thêm mới survey

Để thêm mới survey, người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Hỗ trợ – Survey – Quản lý survey ( Hình 1)

Hình 1

Bước 2: Nhấn vào thêm mới, hiển thị màn hình như hình 2. Người dùng điền tên Survey, chọn thông tin khách hàng bắt buộc phải điền, chọn đối tượng thực hiện – Lưu

Hình 2

  • Đối tượng: bất kỳ dùng cho khách hàng hoặc nhân viên.

Survey sẽ được đặt trên website, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể điền vào. Nếu khách hàng chưa có trên hệ thống, điền tên khách hàng, điện thoại, email sẽ được thêm mới vào hệ thống, nếu khách hàng  có trên hệ thống trùng điện thoại, hoặc email sẽ được check trùng và gắn survey vào khách hàng đã tồn tại

Survey dùng cho nhân viên luyện tập

  • Đối tượng: Nhân viên

Chỉ những nhân viện được thêm vào survey mới có thể thực hiện được

  • Đối tượng: khách hàng

Chỉ những khách hàng được thêm vào survey mới có thể thực hiện được, thông qua hình thức gửi email cho khách hàng. Khách hàng nhận được email, click vào đường link sẽ ra trang survey thực hiện

Bước 3: Thêm câu hỏi vào survey

  • Đối với survey bất kỳ: chọn câu hỏi – Hình 3

Hình 3

  • Đối với survey nhân viên – Chọn câu hỏi, chọn nhân viên thực hiện – Hình 4

Hình 4

  • Đối với survey khách hàng – Chọn câu hỏi, chọn khách hàng, chọn người thực hiện

Chọn người thực hiện có mục đích là nhân viên đó thay thế khách hàng trả lời vào survey.

Áp dụng cho những bên chăm sóc khách hàng gọi điện cho khách hàng khảo sát

2. Sửa survey

Để sửa survey, người dùng thao tác như sau:

Hình 5

Muốn sửa tên survey và đối tượng survey, người dùng chọn hành động sửa – Điền tên survey, đối tượng survey mong muốn – Cập nhật

Để thêm, bớt câu hỏi, người dùng nhấn chi tiết, thêm, xóa câu hỏi mong muốn.

Lưu ý: Chỉ thêm và xóa câu hỏi ở những bài survey chưa thực hiện

3. Xóa survey

Để xóa survey người dùng thao tác như sau

Nhấn hành động chi tiết – Xóa – Popup thông báo xóa hiển thị – Xóa

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.