Danh mục là những thiết lập cơ bản cơ bản khi người dùng CrmViet phải làm khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Danh mục Nhóm loại khách hàng