Thiết lập dự án là nơi định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc

1.Thêm mới loại dự án, loại công việc

Dự án – Thiết lập –  – Màn hình thêm mới loại dự án hoặc màn hình thêm mới loại công việc hiển thị – Điền các trường bắt buộc – Lưu

 

Lưu ý: Điểm cho loại công việc được tính trong báo cáo KPI của nhân viên. Những nhân viên hoàn thành công việc sẽ được tương ứng số điểm của loại công việc

Muốn sửa, xóa loại dự án, loại công việc, nhấn vào dòng loại dự án, loại công việc tương ứng, chọn  để sửa hoặc  để xóa

2.Thiết lập hiển thị trạng thái công việc

Nhấn sửa – Màn hình trạng thái công việc hiển thị – Tích vào tương ứng với trạng thái công việc sử dụng – Lưu

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.