Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.

  • Thiết lập khách hàng chung

Cài đặt  – Thiết lập khách hàng chung – Thiết lập – Màn hình thiết lập khách hàng chung hiển thị.

Người dùng có thể thiết lập khách hàng không có hợp đồng bán ra sau bao nhiêu ngày hoặc khách hàng không phát sinh giao dịch sau bao nhiêu ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung, nhấn cập nhật.

Ví dụ: khách hàng  A thuộc chủ sở hữu của nhân viên kinh doanh A không có giao dịch tính từ giao dịch có hạn hoàn thành cuối cùng sau 90 ngày sẽ tự động vào nhóm khách hàng chung. Khi đó nhân viên A, nhân viên B đều nhìn thấy thông tin khách hàng A để chăm sóc lại, giúp cho việc chăm sóc khách hàng được cẩn thận hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ