Thiết Lập Ngôn Ngữ :

Cho phép người dùng sử dụng phần mềm với 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt

Để thiết lập ngôn ngữ là tiếng việt người dùng chọn  hoặc   để chọn ngôn ngữ tiếng Anh


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ . Xin Cảm ơn !