Thiết lập quy tắc chuyển chủ sở hữu nhằm tự động hóa phân chia quyền phụ trách các khách hàng theo các điều kiện nhất định được thiết lập sẵn.

1. Thêm mới quy tắc

Bước 1: Click icon trên thanh menu, chọn Quy tắc chuyển chủ sở hữu tại phần Cài đặt

Hình 1

Bước 2: Tại màn Quy tắc, chọn Thê m mới

Hình 2

Bước 3: Thiết lập các quy tắc:

 • Tên: Tên của quy tắc

Hình 3

 • Sự kiện: Khi hành động này xảy ra trên hệ thống sẽ kích hoạt quy tắc này. Gồm 2 sự kiện: Thêm mới khách hàng, Sửa thông tin khách hàng.

Hình 4

 • Giao cho: Người phụ trách mới của khách hàng được chuyển. Có thể là 1 nhân viên cụ thể, cũng có thể giao cho 1 phòng ban. Nếu giao cho 1 phòng ban thì số lượng khách hàng đó được phân bổ xoay vòng theo thứ tự các nhân viên trong phòng ban đó.

Hình 5

 • Điều kiện: Các thông tin liên quan đến khách hàng thỏa mãn các điều kiện của quy tắc sẽ được chuyển đổi chủ sở hữu.
  • Bao gồm 5 điều kiện: Nguồn gốc, Nhóm khách hàng, Social page, Người tạo, Người sửa.
   • Nguồn gốc: Thông tin nguồn gốc khách hàng
   • Nhóm khách hàng: Khách hàng thuộc nhóm nào
   • Social page: Khách hàng được đồng bộ từ facebook page nào
   • Người tạo: User thêm mới khách hàng đó
   • Người sửa: User sửa thông tin khách hàng đó
  • 2 phép so sánh: “=” (là), “!=” (không là)

Ví dụ: Nguồn gốc = Quảng cáo –> Ý nghĩa: Những khách hàng nào có nguồn gốc là quảng cáo thỏa mãn điều kiện quy tắc.

Hình 6

 • Bằng cách click icon bên phải dòng điều kiện, người dùng có thể thêm nhiều điều kiện trong 1 quy tắc. Khi có từ 2 điều kiện trở lên, mối quan hệ các điều kiện là AND, tức là thỏa mãn đồng thời các điều kiện đó thì khách hàng mới được chuyển chủ sở hữu.

Bước 4: Chọn Lưu để lưu quy tắc.

Hình 7

2. Sửa quy tắc

Bước 1: Tại màn Quy tắc, chọn Sửa tại dòng quy tắc cần chỉnh sửa

Hình 8

Bước 2: Tại popup Sửa quy tắc, người dùng thay đổi các thông tin, điều kiện. Sau đó chọn Lưu để lưu thay đổi.

Hình 9

3. Xóa quy tắc

Bước 1: Tại màn Quy tắc, chọn Xóa tại dòng quy tắc cần xóa

Hình 10

Bước 2: Màn hình hiển thị popup xác nhận hành động xóa quy tắc, người dùng chọn Xóa để đồng ý xóa, chọn Bỏ qua để hủy bỏ.

Hình 11

4. Tìm kiếm quy tắc

Tại màn quy tắc, người dùng nhập từ khóa theo tên quy tắc và chọn Tìm kiếm để tìm.

Hình 12

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.