Thiết lập tổng đài : Sau khi cài đặt tích hợp giữa phần mềm CRMVIET với tổng đài hoàn thành, thì trên phần mềm CRM sẽ phải thiết lập các tham số liên quan đến tổng đài thì người dùng mới có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng trực tiếp trên phần mềm. Hiện tại trên phần mềm của CRMVIET có 3 loại tổng đài có thể lựa chọn để thiết lập.

Hướng dẫn thiết lập máy nhánh tổng đài VHT theo link: HD thiết lập tổng đài

Tổng đài Web RTC: Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Tổng đài UCM: Là cách thức kết nối đến tổng đài cứng.

Tổng đài Caresoft : Là tổng đài hỗ trợ người dùng nghe gọi trên trình duyệt web.

Việc thiết lập này bên CRMVIET sẽ hỗ trợ người dùng thiết lập sau khi đã cài đặt tích hợp xong tổng đài và phần mềm: Lựa chọn tổng đài đã tích hợp, nhập domain và Access key

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.