Thiết lập trùng lặp dữ liệu: Mục đích của việc thiết lập này để giúp cho khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập các trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới, sửa, nhập khẩu ở các module như: Khách hàng, Nhà cung cấp, Hợp đồng bán ra, Hàng hóa, Liên hệ của khách hàng, Liên hệ nhà cung cấp,…

Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trùng lặp dữ liệu

– Bước 2: Chọn Cài đặt

– Bước 3: Tại từng mục dữ liệu, tích chọn Trường trùng hoặc Trường bắt buộc theo mong muốn của khách hàng đối với từng dữ liệu > Cập nhật

Trong đó:

  • Trường trùng: Là trường dữ liệu mà người dùng không được phép nhập trùng với dữ liệu đã được nhập trước đó trong cùng một module. Nếu người dùng nhập trùng lặp với dữ liệu đã tồn tại trước đó, hệ thống sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu người dùng nhập lại.
  • Trường bắt buộc: Là trường dữ liệu mà người dùng không được phép bỏ trống khi thêm mới, sửa hoặc nhập khẩu. Trường này trong các màn hình thêm mới, sửa hoặc nhập khẩu sẽ được đánh dấu (*) màu đỏ và yêu cầu người dùng nhập lại

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong form hoặc gọi 02473004666 để được hỗ trợ.