Thiết lập trùng lặp dữ liệu : Mục đích của việc thiết lập này giúp khách hàng tránh khỏi việc nhập trùng lặp dữ liệu và thiết lập những trường thông tin cơ bản bắt buộc phải nhập khi thêm mới hoặc sửa dữ liệu ở các module khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, hàng hóa, liên hệ của khách hàng, liên hệ nhà cung cấp,…

Các bước thực hiện:

Người dùng nhấn vào hình  -> Nhấn vào thiết lập trùng lặp dữ liệu -> Nhấn vào nút thiết lập -> Tích vào các ô của từng mục dữ liệu mà người dùng muốn là trường bắt buộc và được check trùng -> Nhấn nút cập nhật.

Trường bắt buộc: Là trường dữ liệu người dùng không được phép bỏ trống khi thêm mới hoặc sửa. Trường này trong các màn hình thêm mới và sửa của các module sẽ được đánh dấu (*) để cho người dùng dễ nhận biết.

Trường trùng: Là trường dữ liệu mà khi trong cùng một module nếu người dùng nhập cùng 1 trường dữ liệu bị lặp lại thì sẽ đưa ra thông báo và yêu cầu  người dùng nhập lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.