Khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc , dễ dàng quyết định thứ tự ưu tiên, giúp người quản lý cũng có thể dựa vào cách chấm điểm này để ra các chương trình marketing đúng theo các đối tượng khách hàng tiềm năng

  • Thiết lập xếp hạng tiềm năng

Khách hàng – Thao tác – Thiết lập xếp hạng tiềm năng – Đặt số điểm của khách hàng tối thiểu để đạt được 1 sao, 2 sao,… 5 sao, nhấn cập nhật. Số điểm tiềm năng của khách hàng được tính dựa trên điểm giao dịch và điểm nhóm khách hàng.

Thiết lập điểm tiềm năng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.