Thời gian thực hiện ticket gồm thời gian nhân viên thực hiện và thời gian chờ.

Thời gian thực hiện ticket

Hình 1

Thời gian nhân viên thực hiện tính từ lúc chọn Thực hiện ticket đến lúc chọn Hoàn thành

Thời gian chờ là khoảng thời gian từ lúc nhân viên chọn Chờ đến lúc tiếp tục thực hiện. Khoảng thời gian chờ có thể là thời gian nhân viên chưa thể thực hiện ticket luôn hoặc thời gian chờ phản hồi của khách hàng

Từ thời gian thực hiện ticket, người quản lý có thể biết được hiệu quả làm việc của nhân viên

Như hình 1: Thời gian thực hiện: 1 phút 35 s

Thời gian chờ: 0 s

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.