Hiển thị thông tin các chi nhánh của công ty nhằm mục đích khi xuất báo cáo hay in báo giá, hợp đồng có hiển thị ra thông tin chi nhánh của công ty

  • Thêm mới chi nhánh:

Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Thông tin chi nhánh -> Chọn Thêm mới

Thêm mới chi nhánh

Điền các thông tin về chi nhánh của công ty -> Chọn Lưu để lưu thông tin chi nhánh hoặc chọn Trở về để không lưu thông tin chi nhánh và trở về trang trước

  • Tìm kiếm chi nhánh

Đối với các công ty có nhiều chi nhánh, người dùng có thể tìm chi nhánh dễ dàng qua tên chi nhánh hoặc số điện thoại

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.