Tỉ lệ chuyển đổi giúp cho người quản trị đánh giá được chất lượng của khách hàng trên hệ thống.

Leads: Khách hàng được thêm mới trong hệ thống trong khoảng thời gian tìm kiếm

Contacts: Khách hàng phát sinh cơ hội trong khoảng thời gian tìm kiếm. Tỉ lệ chuyển đổi của contact sẽ được so sánh với leads

Customer: Khách hàng phát sinh cơ hội ở trạng thái thành công trong khoảng thời gian tìm kiếm. Tỉ lể chuyển đổi của customer sẽ được so sánh với contacts.

 

 

Muốn dashboard hiển thị dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn người dùng nhấn vào biểu tượng – Chọn khoảng thời gian mong muốn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.