Để tích hợp email vào phần mềm, người dùng cần thiết lập mật khẩu ứng dụng cho email

Bước 1: Đăng nhập vào gmail – Hình 1

Hình 1

Bước 2: Mở xác minh 2 bước (Hình 2 ) – Nhấn mật khẩu ứng dụng

 

Hình 2

Bước 3: Màn hình điền mật khẩu hiển thị – Hình 3

Hình 3

Bước 4:

Hình 4

Bước 5:

Hình 5

Bước 6: Copy mật khẩu ứng dụng đã tạo để paste vào ô mật khẩu bước 8

Hình 6

Bước 7: Đăng nhập vào phần mềm – Chọn như hình

Hình 7

Bước 8: Chọn Cập nhật để nhập thông tin. Copy mật khẩu ở bước 6

Hình 8

Hình 9

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!