Biểu đồ tiềm năng – khách hàng theo nguồn gốc hiển thị tiềm năng/khách hàng trên hệ thống có nguồn gốc từ đâu, chiếm bao nhiêu phần trăm. 

  • Muốn biểu đồ hiển thị dữ liệu tiềm năng hay khách hàng theo nguồn gốc, thời gian mong muốn người dùng nhấn vào biểu tượng .

Trong đó:

Tiềm năng: Là khách hàng chưa phát sinh giao dịch, báo giá, cơ hội, đơn hàng, hợp đồng.

Khách hàng: Là khách hàng đã phát sinh cơ hội, giao dịch, báo giá, đơn hàng, hợp đồng.