Tìm kiếm hàng hóa

Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa qua một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, serial, hãng sản xuất, xuất xứ, tiêu chí sắp xếp

Chọn And trong chọn loại hàng hóa -> tìm kiếm hàng hóa thuộc nhiều loại hàng hóa

Chọn Or trong chọn loại hàng hóa -> tìm kiếm hàng hóa thuộc một trong những loại hàng hóa chọn

Điền một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm -> Chọn Tìm kiếm để tìm kiếm hàng hóa

Tìm kiếm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.