Tìm kiếm Hóa đơn

Bước 1: Tại menu chính, người dùng chọn tác vụ dấu  ba chấm, chọn Kế toán và chọn Hóa đơn

Bước 2: Tại màn hình danh mục Hóa đơn, Tại phần Tìm kiếm ,người dùng chọn  lọc dữ liệu theo thông tin các trường của Hóa đơn ( Bao gồm tìm kiếm theo: Mã hóa đơn, Số hợp đồng, Trạng thái, Thời gian)

Nhập thông tin trường vào các ô tên tương ứng -> nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm. Nhấn Mặc định để đưa các trường tìm kiếm về trạng thái ban đầu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.