Người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng do nhân viên là chủ sở hữu hợp đồng hoặc hợp đồng của cấp dưới hoặc hợp đồng, hợp đồng được chia sẻ.

  • Tìm kiếm hợp đồng

Để tìm kiếm hợp đồng người dùng thao tác như ssau: Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Điền tiêu chí – Tìm kiếm

Người dùng có thể tìm kiếm hợp đồng theo các tiêu chí sau: Số hợp đồng, tên hợp đồng, tên khách hàng, số điện thoại KH, chủ sở hữu, ghi chú, trạng thái, loại hợp đồng, trạng thái duyệt, tiêu chí sắp xếp, khoảng ngày bắt đầu, khoảng ngày kết thúc, khoảng ngày hiệu lực.

Điền 1 hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, ấn enter hoặc nhấn tìm kiếm, hợp đồng thỏa mãn các tiêu chí sẽ được hiển thị.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.