Giá vốn là tổng số tiền bỏ ra để mua hàng hóa của nhà cung cấp. Khi vào trong chi tiết hàng hóa sẽ thấy giá vốn của hàng hóa đó. Giá vốn của hàng hóa được sử dụng để tính lãi lỗ trong hợp đồng

Có 2 phương thức để tính giá vốn:

  • Giá vốn tính theo phiếu nhập: 

Giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa trong phiếu nhập. Nếu tạo nhiều phiếu nhập cho cùng một hàng hóa thì giá vốn của hàng hóa = Giá nhập của hàng hóa của phiếu nhập cuối cùng

  • Giá vốn tính theo chu kỳ: tính theo số lượng lượng, giá nhập của hàng hóa trong một thời gian nhất định

Giá vốn = ( số lượng nhập lần 1 x giá nhập lần 1  +  số lượng nhập lần 2 x giá nhập lần 2 ) / ( số lượng nhập lần 1 + số lượng nhập lần 2)

Để thiết lập phương thức tính giá vốn trong hàng hóa người dùng thao tác như sau:

Cài đặt  – Thiết lập quy trình – Sửa quy trình  – Chọn phương thức tính giá vốn hàng hóa theo phiếu nhập hoặc chu kỳ  – Nhấn lưu

Phương thức tính giá vốn

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.