Tra cứu giao dịch : Là lọc ra những giao dịch cuối cùng của khách hàng được tra cứu.

Người dùng có thể lọc tra cứu giao dịch theo một trong các tiêu chí sau mã khách hàng, tên khách hàng, người phụ trách.

Cách thực hiện tra cứu:

Giao dịch -> Nhấn nút “Tra cứu người giao dịch” -> Nhập tiêu chí tra cứu -> Nhấn nút “Tìm kiếm ” -> Nhấn nút “Bỏ qua” để trở về danh sách giao dịch.

Tra cứu người giao dịch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.