Trạng thái giao dịch : Là cách mà người thực hiện giao dịch  xác nhận mình đang thực hiện những công việc trong giao dịch đến mức độ nào.

  • Chưa thực hiện : Là trạng thái thể hiện người thực hiện chưa bắt đầu làm những công việc được giao trong giao dịch.
  • Đang thực hiện: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã đang làm dần các công việc trong giao dịch của mình.
  • Đã giải quyết: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã là hết tất cả các công việc trong giao dịch của mình.
  • Đã hoàn thành: Là trạng thái thể hiện người thực hiện đã chắc chắn mình đã làm xong tất cả các công việc mình được giao, và những công việc đó sau khi kiểm nghiệm lại thì đã đạt yêu cầu.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.