Định nghĩa các trạng thái hợp đồng. Tùy thuộc vào từng trạng thái hợp mà có tính toán hoặc không tính toán công nợ cho khách hàng.

  • Thêm mới trạng thái hợp đồng

Mở rộng  – Danh mục – Trạng thái hợp đồng – Thêm mới – Màn hình thêm mới trạng thái hợp đồng hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Tên trạng thái hoặc các trường khác, nhấn lưu. Nếu hợp đồng thuộc trạng thái có tính công nợ thì tích 

Ví dụ: Trạng thái chưa thực hiện không tính công nợ, trạng thái thanh lý: có tính toán công nợ

  • Thay đổi bước trạng thái

Trạng thái được sắp xếp theo thứ tự thêm mới trạng thái hợp đồng. Khi xóa 1 trạng thái hợp đồng, thứ tự của trạng thái hợp đồng không tự động giảm xuống.

Để thay đổi bước trạng thái, người dùng thao tác như sau: Thay đổi bước trạng thái – Điền thứ tự các bước – Cập nhật

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.