Trạng thái sử dụng hàng hóa để đánh giá hiện trạng sử dụng hàng hóa trong hợp đồng của khách hàng tốt, hay kém,… Trạng thái này người dùng tự thiết lập.

1. Thêm mới trạng thái sử dụng hàng hóa

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trạng thái sử dụng hàng hóa

– Bước 2: Màn hình trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị > chọn Thêm mới

– Bước 3: Tại màn hình Thêm mới trạng thái sử dụng hàng hóa, người dùng nhập các thông tin Trạng thái (bắt buộc), mô tả > Lưu

2. Sửa trạng thái sử dụng hàng hóa

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Trạng thái sử dụng hàng hóa

– Bước 2: Tại màn hình danh sách Trạng thái sử dụng hàng hóa > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 3: Người dùng thay đổi những thông tin cần thiết > Cập nhật để lưu thay đổi

3. Xóa trạng thái sử dụng hàng hóa

– Bước 1: Tại màn hình Sửa loại hợp đồng > chọn Xóa

– Bước 2: Màn hình hiển thị popup để xác nhận xóa hay không, chọn Xóa để xác nhận, chọn Không để hủy hành động xóa

4. Tra cứu trạng thái sử dụng hàng hóa

Tại màn hình danh sách trạng thái sử dụng hàng hóa, người dùng nhập từ khóa theo tên trạng thái hoặc mô tả để tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.