Trạng thái sử dụng hàng hóa để đánh giá hiện trạng sử dụng hàng hóa trong hợp đồng của khách hàng tốt, hay kém,… Trạng thái này người dùng tự thiết lập.

1, Thêm mới trạng thái sử dụng hàng hóa

Bước 1: Vào Cài đặt => Click vào Trạng thái sử dụng hàng hóa:

Bước 2: Màn trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị, người dùng chọn Thêm mới:

Bước 3: Màn Thêm mới trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị, người dùng nhập tên trạng thái, mô tả (không bắt buộc)  => Bấm “Lưu” để lưu lại trạng thái vừa thêm:

2, Sửa trạng thái sử dụng hàng hóa

Bước 1: Tại màn trạng thái sử dụng hàng hóa, click chọn hành động “Sửa” tại trạng thái muốn chỉnh sửa:

Bước 2: Màn sửa trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị, nhập lại thông tin trạng thái muốn sửa lại => Bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin trạng thái vừa chỉnh sửa:

3, Xóa trạng thái sử dụng hàng hóa

Bước 1: Tại màn trạng thái sử dụng hàng hóa, người dùng chọn hành động “Sửa” tại trạng thái muốn xóa:

Bước 2: Màn Sửa trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị, người dùng bấm “Xóa” để xóa trạng thái hàng hóa này:

Bước 3: Popup xác nhận xóa trạng thái sử dụng hàng hóa hiển thị => Bấm “Xóa”.

4, Tra cứu trạng thái sử dụng hàng hóa

Tại màn trạng thái sử dụng hàng hóa, người dùng nhập trạng thái hoặc mô tả trạng thái cần tìm kiếm => Bấm “Tìm kiếm”:

=> Thông tin tìm kiếm hiển thị: